• lễ đón chuẩn quốc gia mức độ I, tháng 03 năm 2018
  • Hoạt động sự kiện